Všeobecné obchodné podmienky (veľkoobchod)

Všeobecné obchodné podmienky (veľkoobchod)

 

Čl. I. Predmet a postavenie Všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti BOR, spol. s.r.o., Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35752033, IČ DPH: SK2020220499, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vl. č.: 17815/B (ďalej len "BOR") a jeho obchodných partnerov (ďalej len "Kupujúci") v obchodných záväzkových vzťahoch vznikajúcich medzi BOR a Kupujúcim pri dodávaní tovaru zo sortimentu BOR Kupujúcemu na základe rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych, resp. zámenných zmlúv (ďalej len "Zmluva").

2. VOP sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, t.j. osobám, ktoré kupujú tovar pre svoju priamu spotrebu.

3. Podľa VOP sa posudzujú práva a povinnosti BOR a Kupujúceho pri dodávaní tovaru zo sortimentu BOR Kupujúcemu, ak zo Zmluvy uzavretej medzi BOR a Kupujúcim nevyplýva odchylná úprava ich práv a povinností.

Čl. II. Tovar

1. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý patrí do sortimentu BOR.

2. Kupujúci osvedčuje vedomosť, že ak sú tovarom drevené parkety, drevená podlaha, resp. iný tovar z prírodných materiálov, medzi tovarom a jeho vzorkou môžu byť rozdiely (najmä čo sa týka štruktúry, kresby a farebnosti) vyvolané povahou dreva, alebo iného prírodného materiálu; tieto rozdiely však nemajú vplyv na vlastnosti tovaru a nemôžu byť dôvodom uplatňovania vád tovaru.

Čl. III. Kúpna cena, zľavy a platobné podmienky

1. Kúpna cena sa určuje dohodou BOR a Kupujúceho a pri určení jej výšky sa vychádza z ceny tovaru podľa cenníkov alebo iných dokumentov BOR týkajúcich sa cien tovaru (ponuky a pod.) platných ku dňu potvrdenia objednávky. BOR je oprávnený jednostranne zmeniť výšku kúpnej ceny, ak medzi potvrdením objednávky a dodaním tovaru dôjde k takej zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku kúpnej ceny.

2. BOR môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z ceny tovaru podľa cenníkov BOR. V takomto prípade sa výška kúpnej ceny určí z ceny tovaru podľa cenníkov po znížení o výšku zľavy poskytnutej spoločnosťou BOR. Ak aj v iných prípadoch BOR poskytuje Kupujúcemu z ceny tovaru podľa svojich cenníkov zľavu, túto zľavu Kupujúcemu neposkytne, ak z cenníka (alebo iných dokumentov týkajúcich sa cien tovaru, napr. cenovej ponuky) BOR vyplýva, že BOR z cien v ňom uvedených zľavy neposkytuje (napr. u akciových, zvláštnych, dopredajových ponúk tovaru, u niektorých druhov tovaru a pod.).

3. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s plnením povinnosti zaplatiť BOR kúpnu cenu, má BOR právo zľavu z ceny tovaru podľa cenníkov Kupujúcemu neposkytnúť.

4. Ak je cena tovaru v cenníku uvedená bez DPH, ku kúpnej cene BOR pripočíta daň z pridanej hodnoty spôsobom a vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

5. BOR na dodaný tovar vystaví Kupujúcemu faktúru (resp. iný daňový doklad) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. BOR doručuje faktúru Kupujúcemu osobne, najmä pri dodaní tovaru (v takomto prípade faktúru prevezme za Kupujúceho osoba preberajúca tovar), alebo poštou

a. právnickej osobe na adresu jeho sídla uvedenú v obchodnom registri,

b. fyzickej osobe podnikateľovi na adresu miesta jeho podnikania uvedenú v živnostenskom alebo inom registri, v ktorom je zapísaná, alebo

c. na adresu jeho prevádzky, ktorú Kupujúci písomne oznámi spoločnosti BOR.

7. Ak nie je možné doručiť faktúru Kupujúcemu poštou podľa predchádzajúcej vety, platí, že BOR doručil Kupujúcemu faktúru 3. dňom od odoslania zásielky a to aj v prípade, ak sa Kupujúci o doručovaní faktúry nedozvedel.

8. Ak sa BOR dohodne s Kupujúcim na zaplatení kúpnej ceny v splátkach, celá kúpna cena sa stáva splatnou, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s platením niektorej splátky.

9. Ak je Kupujúci v omeškaní s platením peňažných záväzkov voči BOR (najmä kúpnej ceny za dodanie iného tovaru a pod.), nie je BOR povinný dodať Kupujúcemu tovar do zaplatenia všetkých peňažných záväzkov Kupujúceho voči BOR; v takomto prípade nie je BOR s plnením povinnosti dodať tovar v omeškaní.

10. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, resp. jej časti, je popri dlžnej sume povinný platiť BOR aj úroky z omeškania vo výške 0,035 % za každý deň omeškania.

11. BOR je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo jej časti po dobu presahujúcu 30 dní.

Čl. IV. Objednávka, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kúpnu zmluvu (vrátane kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi BOR a Kupujúcim) uzatvára BOR s Kupujúcim na základe objednávky Kupujúceho. Pre každú objednávku Kupujúceho BOR a Kupujúci uzatvoria samostatnú kúpnu zmluvu, na základe ktorej je BOR povinný dodať Kupujúcemu ním objedaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť BOR kúpnu cenu za dodaný tovar.

2. Objednávka Kupujúceho musí byť spravidla písomná; za písomnú sa považuje aj objednávka urobená faxom, alebo elektronickou formou. Objednávka nemusí byť písomná najmä, ak Kupujúci urobí objednávku tovaru v prevádzke (na predajnom mieste) BOR, zaplatí kúpnu cenu tovaru v hotovosti do pokladne BOR v jeho prevádzke a tovar si bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny prevezme. Ak Kupujúci urobí objednávku v inej forme ako písomne, je BOR oprávnený bezodkladne po jej doručení požiadať Kupujúceho o jej vyhotovenie v písomnej forme; do doručenia objednávky v písomne forme nie je BOR povinný objednávku potvrdiť.

3. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:

- označenie BOR a Kupujúceho,

- označenie tovaru, ktorý touto objednávkou Kupujúci žiada dodať od BOR s uvedením jeho množstva,

- označenie miesta dodania tovaru - uvedením v prevádzke BOR, alebo v mieste určenom Kupujúcim.

4. BOR Kupujúcemu objednávku bezodkladne potvrdí. V potvrdení objednávky BOR uvedie najmä:

- označenie BOR a Kupujúceho,

- označenie tovaru, ktorý má byť dodaný s uvedením jeho množstva,

- výšku kúpnej ceny,

- označenie miesta a času dodania tovaru Kupujúcemu (ak má byť tovar dodaný v prevádzke BOR označenie tejto prevádzky).

5. Potvrdenie objednávky urobí BOR spravidla písomne. Písomné potvrdenie objednávky BOR neurobí najmä v prípade, ak Kupujúci objedná tovar v prevádzke BOR, kúpnu cenu zaplatí v hotovosti do pokladne BOR v jeho prevádzke a tovar bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny prevezme.
Za písomnú formu potvrdenia objednávky sa považuje aj potvrdenie objednávky urobené faxom, alebo elektronickou formou.

6. BOR je oprávnený odmietnuť potvrdenie objednávky, ak

- dodanie tovaru nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať (napr. tovar sa už nevyrába alebo nie je na trhu dostupný z iných dôvodov),

- Kupujúci je v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov, ktoré má z akéhokoľvek právneho dôvodu voči BOR,

- na majetok Kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, Kupujúci je v likvidácii, bol naň podaný návrh na reštrukturalizáciu, bola povolená reštrukturalizácia, alebo z dôvodov uvedených vo VOP.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú,

- pri potvrdení objednávky v písomnej forme, uplynutím pracovného dňa nasledujúceho po doručení potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ak Kupujúci v tejto lehote písomne neoznámi BOR, že dodanie tovaru odmieta, najneskôr však prevzatím tovaru Kupujúcim;

- pri inom potvrdení objednávky ako je uvedené v písm. a), zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti, najneskôr však dodaním tovaru Kupujúcemu.

Kupujúci je povinný zaplatiť BOR kúpnu cenu pred dodaním tovaru.

Čl. V. Osobitné ustanovenia týkajúce sa tovaru, ktorý BOR nemá bežne na sklade

1. Ustanovenia tohto článku sa týkajú iba dodávania tovaru zo sortimentu BOR, ktorý BOR nemá bežne na sklade. Takýto tovar BOR spravidla objedná u svojich dodávateľov iba na základe výslovnej požiadavky Kupujúceho. Na dodanie tohto tovaru platia ustanovenia týchto VOP rovnako, ak z tohto článku nevyplýva inak.

2. Objednávka a potvrdenie objednávky týkajúce sa tovaru, ktorý BOR nemá bežne na sklade, musia byť vždy písomné.

3. BOR v potvrdení objednávky uvedie výšku požadovanej zálohy kúpnej ceny.

4. BOR pristúpi k objednaniu tovaru, ktorý nemá bežne na sklade až po zaplatení ním určenej zálohy kúpnej ceny v potvrdení objednávky Kupujúcim.

5. Kúpna zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý nemá BOR bežne na sklade sa považuje za uzatvorenú zaplatením zálohy určenej BOR v potvrdení objednávky.

6. Presnú dobu dodania tovaru je oprávnený jednostranne určiť BOR a túto vhodným spôsobom oznámi Kupujúcemu; pri jej určovaní vychádza z doby dodania tovaru oznámenej mu jeho dodávateľmi (táto je spravidla 8 týždňov).

7. Do dodania tovaru je Kupujúci oprávnený kúpnu zmluvu, na základe ktorej mu BOR má dodať tovar, ktorý BOR nemá bežne na sklade, jednostranne zrušiť zaplatením odstupného vo výške zaplatenej zálohy kúpnej ceny podľa bodu 4.; toto právo Kupujúceho nezaniká ani v prípade, ak Kupujúci už splnil svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu, alebo jeho časť.

Ak Kupujúci využije svoje právo podľa predchádzajúcej vety, zrušuje sa táto kúpna zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý BOR nemá bežne na sklade od počiatku, keď Kupujúci oznámi BOR, že toto svoje právo využíva a zároveň zaplatí BOR odstupné uvedené v predchádzajúcej vete.

Ak má byť tovar dodaný v prevádzke BOR a Kupujúci je s jeho prevzatím v omeškaní 14 dní, je Kupujúci povinný zaplatiť BOR zmluvnú pokutu vo výške zálohy kúpnej ceny zaplatenej podľa bodu 4. a BOR je oprávnený od Zmluvy (na základe ktorej BOR Kupujúcemu dodal tovar, ktorý BOR nemá bežne na sklade) odstúpiť.

Čl. VI. Dodanie tovaru, jeho balenie a preprava

1. BOR dodáva Kupujúcemu tovar podľa potvrdenia objednávky a to

- v mieste prevádzky BOR určenej v potvrdení objednávky, alebo

- v mieste určenom Kupujúcim; v takomto prípade je Kupujúci povinný zaplatiť BOR popri kúpnej cene aj odplatu za vykonanie prepravy tovaru do miesta jeho dodania (určeného Kupujúcim) a to vo výške dohodnutej s BOR (jej výšku uvedie BOR v potvrdení objednávky).

2. BOR spolu s tovarom odovzdá Kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na tovar vrátane dodacieho listu. Osoba preberajúca za Kupujúceho tovar (uvedená v čl. IX. bod 1.) je povinná prevzatie tovaru potvrdiť svojím podpisom na dodacom liste; BOR je od tejto osoby oprávnený žiadať uvedenie jej mena a priezviska a čísla občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti; o tejto skutočnosti je Kupujúci povinný vopred takúto osobu preukázateľne informovať.

3. Ak má byť tovar dodaný v prevádzke BOR, splní si BOR povinnosť dodať tovar okamihom podpísania dodacieho listu vzťahujúceho sa na dodávaný tovar Kupujúcim, najneskôr však okamihom, keď BOR umožní Kupujúcemu s tovarom nakladať.

4. Ak má byť tovar dodaný v mieste určenom Kupujúcim, splní si BOR povinnosť dodať tovar okamihom podpísania dodacieho listu vzťahujúceho sa na dodávaný tovar Kupujúcim, najneskôr však okamihom, keď BOR umožní Kupujúcemu s tovarom nakladať v mieste, kde má byť tovar dodaný.

5. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť pri jeho prevzatí najmä z hľadiska jeho druhu, množstva, vyhotovenia a iných zrejmých vád.

6. Ak Kupujúci neuvedie do dodacieho listu pri jeho podpisovaní inak, podpísaním dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že BOR dodal tovar riadne a včas, Kupujúci tovar prezrel, tovar nemal žiadne zjavné vady a že zároveň prevzal aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar (najmä na nakladanie s ním, návod na montáž, používanie a údržbu a pod.).

7. BOR pripraví a zabalí tovar bežným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

8. Ak BOR dodá tovar zabalený vo vratných obaloch (napr. EURO palety), je Kupujúci povinný nepoškodené vratné obaly vrátiť BOR najneskôr do 30 dní od dodania tovaru. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s vrátením vratných obalov, platí, že BOR s Kupujúcim uzatvorili kúpnu zmluvu, ktorou BOR Kupujúcemu (včas nevrátené) vratné obaly predal, Kupujúci tieto kúpil, za čo je povinný zaplatiť BOR kúpnu cenu vo výške 25,- € za každý 1 vratný obal; kúpna ceny vratných obalov je splatná do 7 dní od omeškania Kupujúceho s vrátením vratných obalov.

9. Ak má byť tovar dodaný v mieste prevádzky BOR a Kupujúci sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru o viac ako 7 dní, je Kupujúci povinný zaplatiť BOR aj skladné a to vo výške 20,- € za každý 1 m2 plochy potrebnej na uskladnenie tovaru vrátane jeho obalu za každý deň od omeškania Kupujúceho s prevzatím tohto tovaru do zániku tejto povinnosti.

Čl. VII. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k nemu

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci prevezme tovar od BOR, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu BOR umožní nakladať s tovarom a Kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar; nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho najneskôr nadobudnutím vlastníckeho práva k nemu.

2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny; u tovaru určeného podľa druhu nadobúda vlastnícke právo najskôr dostatočným označením tovaru potrebným na odlíšenie tovaru dodávaného Kupujúcemu od iného tovaru (napr. označením na obale).

4. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, nie je oprávnený previesť tovar na tretiu osobu, použiť tovar na vykonanie diela, spracovať tovar, ani ho žiadnym spôsobom zaťažiť a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tento tovar s príslušenstvom BOR. Ak Kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť BOR zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny za tovar, ktorý Kupujúci v rozpore s predchádzajúcou vetou previedol na tretiu osobu, použil na vykonanie diela, spracoval, alebo zaťažil.

5. Ak BOR odstúpi od Zmluvy a vlastnícke právo k dodaného tovaru do odstúpenia od Zmluvy neprešlo z BOR na Kupujúceho a Kupujúci do odstúpenia BOR od Zmluvy nepreviedol tovar na tretiu osobu, je Kupujúci povinný vrátiť tovar BOR, umožniť BOR, alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, v ktorých sa tovar BOR nachádza, umožniť jeho späťvzatie BOR a poskytnúť BOR všetku súčinnosť potrebnú na späťvzatie tovaru. Ak Kupujúci poruší povinnosť podľa tohto bodu, je povinný zaplatiť BOR zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny, ktorú bol Kupujúci povinný zaplatiť BOR za tovar, ktorý bol predmetom Zmluvy, od ktorej BOR odstúpil.
Náklady spojené so späťvzatím tovaru podľa tohto bodu znáša Kupujúci.

Čl. VIII. Vady tovaru

1. BOR zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

2. BOR zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v bode 1., ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Čl. IX. Spoločné ustanovenia

1. Kupujúci je povinný vhodným spôsobom oznámiť BOR osoby, ktoré sú zaňho oprávnené objednávať tovar a uzatvárať za podmienok uvedených v týchto VOP a príp. Zmluve, kúpnu zmluvu (vrátane dohody o kúpnej cene, podmienkach dodania tovaru, najmä miesta a času dodania tovaru) a tovar prevziať. Ak Kupujúci neuvedie inak, platí, že osoba oprávnená na prevzatie tovaru je oprávnená prevziať aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a to vrátane dodacieho listu a faktúry. Ak Kupujúci osobu poveril uskutočňovaním úkonov podľa prvej vety, platí, že táto osoba je oprávnená na vykonávanie týchto úkonov až do doby, keď Kupujúci preukázateľným spôsobom oznámi BOR, že takáto osoba už uskutočňovaním týchto úkonov nie je poverená; ustanovenie tejto vety neplatí, ak sa BOR o tejto skutočnosti dozvie skôr inak.

2. Ak Kupujúci v rámci výkonu práv alebo povinností z akejkoľvek Zmluvy oznámi BOR osoby, ktoré sú zaňho oprávnené objednať u BOR tovar, uzavrieť akúkoľvek Zmluvu (napr. aj na základe rámcovej zmluvy jednotlivé kúpne zmluvy), dohodnúť spôsob dodania tovaru, tovar prevziať, tak platí, že Kupujúci poveril takúto osobu uzatvorením akejkoľvek Zmluvy s BOR (vrátane dohody o výške kúpnej ceny, čase a spôsobe dodania tovaru a iných podmienok Zmluvy), ako aj na prevzatie tovaru, resp. na určenie osoby oprávnenej za Kupujúceho tovar prevziať. Ustanovenie tohto bodu neplatí v prípade, ak Kupujúci osobu oprávnenú uskutočňovať úkony uvedené v prvej vete oznámi BOR písomne a v tomto písomnom oznámení výslovne uvedie, že poverená osoba je oprávnená uskutočňovať tieto úkony iba na základe konkrétnej Zmluvy.

3. Povinnosť BOR alebo Kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu sa nedotýka ich povinnosti nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej spôsobili porušením svojej povinnosti. Zmluvná strana, ktorej bola porušením povinnosti zabezpečenou zmluvnou pokutou spôsobená druhou zmluvnou stranou škoda, je oprávnená domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

4. Ak sa BOR dostane od omeškania s plnením povinnosti dodať tovar Kupujúcemu z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť, nemá Kupujúci nárok na náhradu škody. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj nemožnosť dodania tovaru z dôvodov, že dodávateľ BOR nedodá ním objednaný tovar, alebo ho dodá oneskorene z dôvodov, za ktoré BOR nezodpovedá.

5. Popri dôvodoch odstúpenia uvedených v Zmluve, sú BOR ako aj Kupujúci oprávnení odstúpiť od Zmluvy, ak je na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči druhej strane bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo druhá zmluvná strana vstúpi do likvidácie.

Čl. X. Niektoré zásady spolupráce

1. BOR a Kupujúci si môžu v Zmluve dohodnúť, že tovar (alebo niektorý z tovaru) bude Kupujúci kupovať, alebo inak odplatne nadobúdať výhradne od BOR.

2. Kupujúci je povinný preukázať BOR svoju právnu formu a oprávnenie prevádzkovať podnikateľskú činnosť (najmä nákup a predaj tovaru) predložením kópií príslušných dokladov (najmä živnostenský list, výpis z OR, osvedčenie o registrácii pre DPH) a oznámiť aj akúkoľvek zmenu údajov potrebných pre BOR pre riadne plnenie práv a povinností zo Zmlúv.

Čl. XI.

Ochrana osobných údajov

  1. Ak je Kupujúci fyzickou osobou, BOR spracúva jeho osobné údaje ako dotknutej osoby v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy; za týmto účelom spracúva: meno, priezvisko, obchodné meno Kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, adresu na doručovanie, e mail, telefónne číslo, web stránku, zápis v príslušnom registri, v ktorom je Kupujúci zapísaný, podpis a to na účel predaja tovaru Kupujúcemu.

Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby – Kupujúceho spoločnosťou BOR je plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci (ako dotknutá osoba), alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe jeho žiadosti.

Uzatvorenie Zmluvy a dodanie tovaru bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou nie je možné (okrem prípadu, ak tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, je na sklade BOR, Kupujúci bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy zaplatí kúpnu cenu v prevádzke BOR, tovar zároveň prevezme a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu nie je potrebné vystavovať faktúru).

BOR uchováva osobné údaje Kupujúcich - dotknutých osôb po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ich spracúvania.

  1. Právnym základom spracúvania osobných údajov zástupcov Kupujúceho, resp. osôb, ktoré za Kupujúceho (v jeho mene alebo na jeho účet) vykonávajú, resp. plnia niektoré práva, resp. povinnosti (napr. čl. IX. bod 1., 2. VOP) spoločnosťou BOR je, že toto spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov BOR; na tento účel BOR nevyhnutne spracúva titul, meno, priezvisko, e mail, telefónne číslo, podpis číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti tejto osoby.

Oprávnenými záujmami BOR podľa prvej vety je umožnenie komunikácie BOR s Kupujúcim vo vzťahu k Zmluvám a právam a povinnostiam z nich a identifikácia fyzickej osoby uvedenej v prvej vete.

BOR uchováva osobné údaje fyzických osôb uvedených v prvej vete po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ich spracúvania.

Kupujúci je povinný každú osobu uvedenú v prvej vete vopred preukázateľne upozorniť na potrebu spracovania jej osobných údajov spoločnosťou BOR, pričom je povinný preukázateľne oboznámiť túto osobu s týmito VOP, osobitne s ich ustanoveniami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov.

  1. BOR osobné údaje dotknutých osôb uvedených v bode 1. a 2. nezverejňuje.

Za úplnosť, správnosť a pravdivosť ňou poskytnutých osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba.

BOR informuje každú dotknutú osobu uvedenú v bode 1. a 2. o tom, že má (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na výmaz osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na to, aby prípadnému príjemcovi osobných údajov boli oznámené oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť osobných údajov, (vii) právo namietať spracúvanie osobných údajov, (viii) právo začať konanie na ochranu osobných údajov, (ix) právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky a iné práva súvisiace s jej osobnými údajmi a ich spracúvaním rozsahu a za podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  1. Kontaktné údaje spoločnosti BOR, spol. s r.o. sú zverejnené na webovej stránke www.parketland.sk.

 

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP sa stávajú účinnými dňom 25.5.2018; ich prípadnú zmenu BOR bezodkladne oznámi Kupujúcemu zverejnením vo svojich predajných miestach, alebo na stránke komunikačnej siete internet www.bor.sk, alebo www.parketland.sk.