Podlahové kúrenie: parkety MEISTER


Parkety Meister na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením


Všetky parkety MEISTER sú vhodné na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.

Prosím venujte pozornosť nasledovným pokynom:
Kolekcie PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PQ 500, PC 400 Style, PC 300 a PC 200  majú na podložke MEISTER-Silence 25 DB odpor priepustnosti tepla 0,118 m²K/W. Kolekcia PC 350 vykazuje pri pokládke na podložku MEISTER Duo Gard odpor priepustnosti tepla vo výške 0,14 m²K/W. Parkety MEISTER kolekcií PS 400 majú odpor priepustnosti tepla  0,13 m²K/W, pri pokládke s MEISTER penovou fóliou (2 mm) v spojitosti s MEISTER PE fóliou (0,2 mm – parozábrana).
Podlahové kúrenie môže byť tiež z dôvodu prirodzeného pocitu tepla z drevenej podlahy v prechodných obdobiach v porovnaní s keramickými podlahami skôr vypnuté. Taktiež sa pri parketách MEISTER na podlahovom kúrení dosahuje rovnomerná povrchová teplota. Všetky druhy drevín sú vhodné na pokládku na teplovodné podlahové kúrenie – pri buku, parenom buku, ako i európskom a kanadskom javore môže napriek tomu z dôvodu prirodzene podmienených silných objemových zmien (napúčanie a zosychanie) dochádzať v oblasti čiel k tvoreniu škár.
Podlaha nemôže byť prikrytá žiadnou rohožou, podložkou, kobercom, behúňom, lebo prikrytie môže zapríčiniť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár.

Prípravné opatrenia:
Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj  návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov.
Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.

Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku
Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku)  je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku parkiet MEISTER nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny. Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%.

Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)

Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:

-          doba zretia poteru je minimálne 28 dní od jeho položenia do začiatku prvého spustenia vykurovania, resp. podľa údajov výrobcu

-          pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota  postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon

-          priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení

-          časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu

-          parkety MEISTER sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 50 do max. 75 %

-          po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)

-          po položení parkiet MEISTER nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 26˚ C


Dôležité:
Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)


parkety