Podlahové kúrenie Lindura

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku:
Podlahy Lindura na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením

Všetky drevené podlahy MEISTER Lindura sú vhodný na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.

Prosím, venujte pozornosť nasledovným pokynom:
Drevené palubovkové podlahy Lindura majú na podložke MEISTERSilence 25 DB odpor priepustnosti tepla 0,084 m2K / W. Podlahové kúrenie môže byť tiež z dôvodu prirodzeného pocitu tepla z podlahy v prechodných obdobiach v porovnaní s keramickými podlahami skôr vypnuté. Taktiež sa pri podlahách MEISTER na podlahovom kúrení dosiahne rovnomerná povrchová teplota.
..
Podlahy nesmú byť prikryté žiadnou rohožou, ako napr. kobercom, behúňom, podložkou alebo iným prekrytím, pretože môžu spôsobiť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár.
Pri pokládke na teplovodné podlahové kúrenie v komerčných priestoroch doporučujeme inštaláciu fidbox® (merací prístroj Fa. floorprotector).

Prípravné opatrenia
Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov.

Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.

Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku
Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku) je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku drevených podláh Lindura nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny.
 
Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%.
Platia tiež hraničné hodnoty pre obsah vlhkosti
pre rýchle cementové potery (SZE) a potery s
prísadami do poteru (ECM) - údajový list TKB 14.

Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)
Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:
- poter s podlahovým kúrením musí byť
zahriaty po príslušnej dobe zretia podľa jeho konkrétneho údajového listu
- pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon
- priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení
- časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu
- podlahy Lindura sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 30 do max. 65 %
- po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)
- po položení podláh Lindura nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 29˚ C.

Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)

 
parkety plavajucu
parkety lepenie

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.