Podlahové kúrenie: designové podlahy MEISTER

Designové podlahy MEISTER na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením


Všetky designové podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.

Prosím venujte pozornosť nasledovným pokynom:

Pri pokládke s podložkou MEISTER PE-Fólia (0,2 mm – parozábrana) majú podlahy MEISTER kolekcie DD 350 S odpor priepustnosti tepla 0,10 m²K/W, kolekcia DD 600 S a DB 600 S odpor priepustnosti tepla 0,09 m²K/W a podlaha DD 300 S odpor priepustnosti tepla 0,05 m²K/W. Kolekcie DD 300, DD 400, DB 400  maj odpor priepustnosti pri podložke MEISTER Silence 15DB 0,05 m²K/W. Kolekcie DD 800 a DB 800 májú odpor priepustnosti pri podložke MEISTER SilenceGrip 0,02 m²K/W.

 

Podlahové kúrenie môže byť tiež z dôvodu prirodzeného pocitu tepla z podlahy v prechodných obdobiach v porovnaní s keramickými podlahami skôr vypnuté. Taktiež sa pri podlahách MEISTER na podlahovom kúrení dosahuje rovnomerná povrchová teplota. Podlaha nemôže byť prikrytá žiadnou rohožou, podložkou, kobercom, behúňom, lebo prikrytie môže zapríčiniť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár.

Pri pokládke na teplovodné podlahové kúrenie v nebytových priestoroch doporučujeme zabudovanie meracieho prístroja fidbox® (od fy floorprotector).

Prípravné opatrenia:

Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov. Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.

Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku

Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku) je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku designových podláh MEISTER nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny. Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%.

Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)

Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:

- poter po príslušnej dobe vyzretia musí byť vykurovaný podlahovým kúrením podľa svojho špecifického technického listu

- pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon

- priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení

- časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu

- designová podlaha MEISTER sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 30 do max. 65 %

- po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)

- po položení designovej podlahy MEISTER nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 29˚ C

 

Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)

 

stavba podl.kurenie