Návod na montáž designovej podlahy MeisterDesign. flex DD 400

navodflex
Rozhodli ste sa pre designová podlahu MEISTER. Ďakujeme za dôveru a blahoželáme vám ku kúpe výnimočného produktu. Dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a moderná výrobná technológia zabezpečujú produkt kvality - made in Germany.

V tomto návode na pokládku a údržbu sme pre vás zostavili najdôležitejšie informácie pre pokládku a uloženie designovej podlahy MEISTER.

Pre pokládku designovej podlahy MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: kladivo, dierovaciu alebo elektrickú pílu, popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny, doťahovák, uholník alebo pokosník, MEISTER-hranol na dorážanie 5 mm, popr. PE fóliu (0,2 mm) alebo fóliu z umelej hmoty (1,2 mm).

Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musia sa na izoláciu použiť systémové izolačné podložky Silence MEISTER. Iné izolačné podložky musia vykazovať příslušnú tlakovú štabilitu (hodnota CS ≥ 60 kPa) a hrúbku 1 - 3 mm.

 

Všeobecné upozornenia

Podlaha je ukladaná ako plávajúca a bez použitia lepidla. Špeciálne vyvinutý Click-spoj umožňuje rychlú a bezpečnú pokládku. Pokiaľ je vaša plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 10 metrov, dilatačná škára je nevyhnutná. Škáru prekryjete prechodovým profilom. Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi dverami, medzi otvorenými prechodmi a v miestnostiach s členitým pôdorysom. Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami alebo podobne, použite bezpodmienečne prispôsobovací a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovými lištami. Pri pokládke dbajte na to, aby bol od všetkých stien dodržaný odstup minimálne 10 milimetrov resp. 1,5 mm na bežný meter. Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Drevené zárubne dverí sa môžu prípadne skrátiť. Za tým účelom položte voľnú lamelu nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto lamely odrežte. Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s riadiacimi otočnými kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem.

Farebné gumové, kaučukové alebo plastové klzáky a kolieska ako aj tmavé pneumatiky na auto, bicykel alebo prístroje môžu prípadne na podlahových krytinách zanechávať šmuhy a sfarbenie. Používajte prosím v prípade možností nemigrujúce nábytkové klzáky, kolieska či pneumatiky.

Pri výrobe podlahovej krytiny môžu byť za účelom ochrany povrchu použité prostriedky na zníženie trenia, ktoré môžu za určitých podmienok zanechať stopy. Tie je možné bez problémov očistiť z povrchu v rámci konečného upratovania stavby a nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Všetky druhy chemikálií, ako riedidlá, prostriedky pre dezinfekciu poranení a kože, farby na vlasy, tuky, odlakovače, atrament do zvýrazňovačov a pier atd., môžu spôsobiť trvalé fľaky.

 

Prípravné opatrenia

Pred otvorením sa musia balíky s podlahovými lamelami aklimatizovať. Preto ich uskladnite neotvorené na cca 48 hodín (v zime na 3 - 4 dní) v strede miestnosti, v ktorej sa majú pokladať. Balíky nepokladajte pri vlhkých alebo čerstvo vytapetovaných stenách. Pred začatím pokládky musia byť vstavané vonkajšie dvere a okná a taktiež musia byť dokončené všetky maliarske a lakovnícke práce. Teplota v miestnosti by mala byť cca 20 °C (minimálne 15°C), relatívna vlhkosť vzduchu cca 30 – 65 percent. Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 „Pokladanie parketových podláh“. Podklady musia byť teda suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM-prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 percentá (pri podlahovom kúrení 1,8 percent), anhydritové potery maximálne 0,5 percenta (pri podlahovom kúrení 0,3 percent). Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202, tabuľka 3, riadok 4. Všetky minerálne podklady (s výnimkou liatého asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 mm ako parotesnú zábranu okraje pásov fólií sa musia prekrývať najmenej o 20 cm a na spojoch musia byť zlepené. Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18 195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Podlahy značky MEISTER môžete klásť aj na existujúce podlahové krytiny, ako napr. podlahy z PVC, linolea alebo kamenné dlažby, pokiaľ sú staré podlahové krytiny pevne prilepené a bez výskytu neprilepených miest. Dodatočne by ste mali na tieto podklady položiť fóliu, ktorá by mala slúžiť ako oddeľovacia vrstva. Textilné podklady, ako napr. lepené koberce, vpichované textílie atď. je potrebné nielen z technických ale aj hygienických dôvodov odstrániť.

Pred pokládkou preskúšajte všetky lamely pri dennom svetle, či nemajú vo farbe a štruktúre viditeľné chyby. Po pokládke lamiel nemožno uplatňovať záručné nároky.

Pomocou dostatočne veľkej čistiacej zóny v priestore vstupu ochránite podlahu pred hrubým a rýchlym znečistením. Odporúčame pokladať lamely v pozdĺžnom smere k dopadu svetla. V prípade úzkych alebo dlhých miestností by ste mali smer kladenia lamiel prispôsobiť rozmerom miestnosti. Aby ste opticky zväčšili úzke miestnosti, pokladajte lamely priečne. Lamely pokladané pozdĺžne chodbu opticky zúžia. Designová podlaha vyžaduje trvalú izbovú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduchu cca 30 – 65 percent, pri izbovej teplote cca 18-22°C. Ak vlhkosť vzduchu podstatne klesne, odporúčame použiť zvlhčovač vzduchu (odparovač), aby sa zabránilo extrémnemu vyschnutiu designovej podlahy.

 

Pokládka

Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam uvedeným v bode “Prípravné opatrenia”. Okrem toho pri designovej podlahe bez Silence-kašírovania použite ako izoláciu, MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 15 DB (pri použití MEISTER-Silence 25 D, MEISTER-Silence 15 DB nie je nutná dodatočná PE fólia v hrúbke 0,2 milimetrov).
Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

Krok 1 
Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Z prvej lamely sa musí odrezať pero na krátkej i na dlhej strane (obr. F).

obrF
Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10 milimetrov.

Krok 2
Ďalšiu celú lamelu spojte z čelnej strany s lamelou 1 pomocou kladiva a hranolu na dorážanie. Položte ďalšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti. Keď práca s kladivom a hranolom na dorážanie nie je z dôvodu nedostatku miesta možná, môžete dosiahnuť čelného clic-spoja pomocou doťahováka.

Krok 3
Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané do roviny (obr. A).
obrA

Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80 centimetrov (DB 400: 50–60 centimetrov). Aby ste mohli položiť druhý rad, položte pozdĺžne pero do drážky prvého radu lamiel (obr. B, 1).
obrB

Krok 4
Ľahkým nadvihnutím a spustením kompletne zasuňte lamelu do radu, ktorý bol už predtým položený (obr. B, 2)

Krok 5
Ďalšiu celú lamelu druhého radu zasuňte opäť najskôr pozdĺžne do lamely, ktorá už bola predtým položená.
obrC
Dbajte na to, aby pozdĺžny spoj bol stále tesný. Ak ste lamelu vsunuli (obr. C, 1 a 2) a lamela leží rovno na podklade, začnite s pokladaním prvej lamely tretieho radu:
obrD
keď je lamela vsunutá (obr. D,1 a 2) a položená, spojí sa druhá lamela predchádzajúceho radu na čelnej strane pomocou hranola na dorážanie 5 mm a ľahkými údermi kladivom (obr. D, 3).

Krok 6
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Pokladajte jednotlivé rady lamiel po celej miestnosti – dbajte prosím na to, abyste vždy najskôr pozdĺžne zasunuli pero do drážky a potom lamely čelne spojili. Skôr ako lamelu na čelnej strane spojíte pomocou kladiva a hranola na dorážanie, mala by byť vsunutá lamela ďalšieho radu (vodiaca lamela obr. D). Ďalej je nutné, aby boli čelné spojenia vždy presadené o minimálne 40 centimetrov (DB 400: 25 centimetrov), tým sa dosiahne vyššej stability celkovej plochy (obr. E).
obrE

Krok 7
Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 10 milimetrov. K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba vziať do úvahy najmenej 10 milimetrov odstupu od steny). Po položení poslednej lamely môžete vstúpiť priamo na podlahu a začať s pripevňovaním soklových líšt.

Krok 8
Potom musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER s farebne zladenými dekoračnými povrchmi.

Zabráňte prosím kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

V prípade demontáže musíte vytočiť celý rad lamiel smerom nahor z pozdĺžneho profilu. Následne môžete vyuhlovať lamely na čelnej strane. Blokovacia mechanika tak zostáva nedotknutá a lamely sa môžu ďalej spracovávať.

Všeobecné upozornenia k čisteniu a ošetrovaniu
Údržba podláh MEISTER je veľmi ľahká. Pomocou vyhradených miest na čistenie, napr. rohožiek, môžete ľahko predísť ich znečisteniu. Podlaha by nemala zostať podľa možnosti nikdy dlhšiu dobu vlhká alebo dokonca mokrá. Treba zabrániť vzniku kaluží alebo trvalej vlhkosti na podlahe. Pri podlahách s V-drážkou dbajte na to, aby v drážkach nezostávala vlhkosť. Parné čističe nie sú vhodné na údržbu podlahy.
Nepoužívajte mlieko alebo prášok na drhnutie, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy.
Podlahu môžete denne čistiť zametaním alebo vysávaním (pomocou mopu, vlasovej metly alebo suchého vysavača). Po položení a v závislosti od stupňa používania a miery znečistenia by ste podlahu mali čistiť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Na optimálnu údržbu a dlhodobé zachovanie hodnoty vašej podlahy používajte výrobky od firmy CC-Dr. Schutz.

Nevhodná na pokládku do vlhkých miestností (kúpeľňa, sauna atď.). Z hygienických dôvodov nie sú podlahové krytiny vhodné pre ošetrovacie miestnosti (napr. lekárske praxe atd.).