Návod na montáž designovej podlahy MeisterDesign. comfort DD 600 S

navodcomfort
Rozhodli ste sa pre designová podlahu MEISTER. Ďakujeme za dôveru a blahoželáme vám ku kúpe výnimočného produktu. Dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a moderná výrobná technológia zabezpečujú produkt kvality - made in Germany. 
V tomto návode na pokládku a údržbu sme pre vás zostavili najdôležitejšie informácie pre pokládku a uloženie designovej podlahy MEISTER. Pre pokládku designovej podlahy MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: kladivo, dierovaciu alebo elektrickú pílu, popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny, doťahovák, uholník alebo pokosník,  popr. PE fóliu (0,2 mm) alebo fóliu z umelej hmoty (1,2 mm).

Všeobecné upozornenia
Podlaha je ukladaná ako plávajúca a bez použitia lepidla. Špeciálne vyvinutý Click-spoj umožňuje rychlú a bezpečnú pokládku. Pokiaľ je vaša plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 10 metrov, dilatačná škára je nevyhnutná. Škáru prekryjete prechodovým profilom. Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi dverami, medzi otvorenými prechodmi a v miestnostiach s členitým pôdorysom. Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami alebo podobne, použite bezpodmienečne prispôsobovací a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovými lištami. Pri pokládke dbajte na to, aby bol od všetkých stien dodržaný odstup minimálne 10 milimetrov resp. 1,5 mm na bežný meter. Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Drevené zárubne dverí sa môžu prípadne skrátiť. Za tým účelom položte voľnú lamelu nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto lamely odrežte.
Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s riadiacimi otočnými kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem.

Farebné gumové, kaučukové alebo plastové klzáky a kolieska ako aj tmavé pneumatiky na auto, bicykel alebo prístroje môžu prípadne na podlahových krytinách zanechávať šmuhy. Používajte prosím v prípade možností nemigrujúce nábytkové klzáky, kolieska či pneumatiky.

V týchto veľmi namáhaných priestoroch odporúčame chrániť podlahu vhodnými ochrannými rohožami (napr. polykarbonátové rohože).

Dotykové plochy ťažkých kusov nábytku by sa prípadne mali zväčšiť doštičkami pre rozloženie tlaku, aby sa predišlo odtlačkom a poškodeniu. Priamy kontakt farebných gumových materiálov s podlahou, napr. gumových čiapočiek prístrojov, nôh stoličiek a stolov, môže spôsobiť trvalé zafarbenie. Všetky druhy chemikálií, ako riedidlá, prostriedky pre dezinfekciu poranení a kože, farby na vlasy, tuky, odlakovače, atrament do zvýrazňovačov a pier atd., môžu spôsobiť trvalé fľaky. Žeravé nedopalky cigariet vedú k poškodeniu povrchu krytiny.

 

Prípravné opatrenia
Pred otvorením sa musia balíky s podlahovými lamelami aklimatizovať. Preto ich uskladnite neotvorené na cca 48 hodín (v zime na 3 - 4 dní) v strede miestnosti, v ktorej sa majú pokladať. Balíky nepokladajte pri vlhkých alebo čerstvo vytapetovaných stenách. Pred začatím pokládky musia byť vstavané vonkajšie dvere a okná a taktiež musia byť dokončené všetky maliarske a lakovnícke práce. Teplota v miestnosti by mala byť cca 20 °C (minimálne 15°C), relatívna vlhkosť vzduchu cca 30 – 65 percent. Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 „Pokladanie parketových podláh“. Podklady musia byť teda suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM-prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 percentá (pri podlahovom kúrení 1,8 percent), anhydritové potery maximálne 0,5 percenta (pri podlahovom kúrení 0,3 percent). Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202, tabuľka 3, riadok 4. Všetky minerálne podklady (s výnimkou liatého asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 mm ako parotesnú zábranu okraje pásov fólií sa musia prekrývať najmenej o 20 cm a na spojoch musia byť zlepené. Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18 195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Podlahy značky MEISTER môžete klásť aj na existujúce podlahové krytiny, ako napr. podlahy z PVC, linolea alebo kamenné dlažby, pokiaľ sú staré podlahové krytiny pevne prilepené a bez výskytu neprilepených miest. Dodatočne by ste mali na tieto podklady položiť fóliu, ktorá by mala slúžiť ako oddeľovacia vrstva. Textilné podklady, ako napr. lepené koberce, vpichované textílie atď. je potrebné nielen z technických ale aj hygienických dôvodov odstrániť.

Pred pokládkou preskúšajte všetky lamely pri dennom svetle, či nemajú vo farbe a štruktúre viditeľné chyby. Po pokládke lamiel nemožno uplatňovať záručné nároky.

Pomocou dostatočne veľkej čistiacej zóny v priestore vstupu ochránite podlahu pred hrubým a rýchlym znečistením. Odporúčame pokladať lamely v pozdĺžnom smere k dopadu svetla. V prípade úzkych alebo dlhých miestností by ste mali smer kladenia lamiel prispôsobiť rozmerom miestnosti. Aby ste opticky zväčšili úzke miestnosti, pokladajte lamely priečne. Lamely pokladané pozdĺžne chodbu opticky zúžia. Designová podlaha vyžaduje trvalú izbovú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduchu cca 30 – 65 percent, pri izbovej teplote cca 18-22°C. Ak vlhkosť vzduchu podstatne klesne, odporúčame použiť zvlhčovač vzduchu (odparovač), aby sa zabránilo extrémnemu vyschnutiu designovej podlahy.

 

Pokládka
Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam uvedeným v bode “Prípravné opatrenia”. Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

Krok 1
Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene.Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane (obr. 1). Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10 milimetrov.
obr1

Krok 2
Ďalšiu celú lamelu zasuňte čelnou stranou do lamely 1 (obr. 2, obr.B)). Položte ďalšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.
obr2obrazokBacomfobrazokBbcomf

Krok 3
Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny minimálne 10 milimetrov (obr. 3). Zvyšnú časť lamely s minimálnou dĺžkou 40 centimetrov (DB 600 S: 25 centimetrov) môžete použiť ako začiatočný kus nového radu.
obr3

Krok 4
Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80 centimetrov (DB 600 S: 50-60 centimetrov). Túto lamelu ohnite pomocou pera čo najďalej ako je to možné do drážky predchádzajúceho radu lamiel a lamelu pomaly zatlačte dole otáčavým pohybom smerom zhora - dopredu (obr. 4, obr.A).
obr4

Lamela pritom musí zapadnúť do predtým položeného radu (obr. 5, obr.A).
obr5obrazokAacomfobrazokAccomf

Krok 5
Ďalšia celá lamela sa tak ako predtým najskôr zasunie po dĺžke a ešte pred spustením sa prisunie tesne k predošlej lamele. Následne pomaly zatlačte lamelu nadol otáčavým pohybom smerom zhora – dopredu (obr. 6). Táto lamela musí pritom zapadnúť do predošlého položeného radu a čelná škára musí byť uzavretá k predošlej lamele.
obr6

Krok 6
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Dbajte na to, aby boli čelné spojenia vždy prekryte presadené o minimálne 40 centimetrov (DB 600 S: 25 centimetrov) (obr. 7).
obr7

Krok 7
K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba dodržať minimálne 10 milimetrov odstupu od steny).

Krok 8
Pri lamele označenej na šírku musíte pomocou zvyšného kusa lamely vysunúť čelné plastové pero dopredu z čelnej drážky (obr. 8).
obr8

Krok 9
Pri prirezávaní lamely začnite na čelnej strane plastového pera (obr. 9).
obr9

Po prirezaní lamely musíte čelné plastové pero posunúť naspäť do čelnej drážky (obr. 10).
obr10

Krok 10
Začnite s pokládkou posledného radu v pravom rohu miestnosti (treba dodržať minimálny odstup od steny 10 millimetrov) a vsuňte lamelu pozdĺžne do predposledného radu. Nasledujúca lamela sa tak ako predtým najskôr zasunie po dĺžke a čelne prisunie (obr. 11).
obr11

Krok 11
Plastové pero vyčnievajúce k stene (obr. 12)
obr12

zasuňte späť do čelného spoja, napr. doťahovákom, špachtľou alebo skrutkovačom (obr. 13).
obr13

Krok 12
Potom musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER alebo zasúvacie krycie lišty s farebne zladenými dekoračnými povrchmi.

Zabráňte prosím kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

V prípade demontáže musíte vytočiť celý rad lamiel smerom nahor z pozdĺžneho profilu (obr. 14).
obr14

Následne môžete vyuhlovať lamely na čelnej strane (obr. 15).
obr15

 Ak by ste chceli demontované lamely použiť nanovo, musíte najskôr čelné plastové perá lícujúcim spôsobom zasunúť späť do čelnej drážky.

 

 

Všeobecné upozornenia k čisteniu a ošetrovaniu

Údržba podláh MEISTER je veľmi ľahká. Pomocou vyhradených miest na čistenie, napr. rohožiek, môžete ľahko predísť ich znečisteniu. Podlaha by nemala zostať podľa možnosti nikdy dlhšiu dobu vlhká alebo dokonca mokrá. Treba zabrániť vzniku kaluží alebo trvalej vlhkosti na podlahe. Pri podlahách s V-drážkou dbajte na to, aby v drážkach nezostávala vlhkosť. Parné čističe nie sú vhodné na údržbu podlahy.

Nepoužívajte mlieko alebo prášok na drhnutie, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy.

Podlahu môžete denne čistiť zametaním alebo vysávaním (pomocou mopu, vlasovej metly alebo suchého vysavača). Po položení a v závislosti od stupňa používania a miery znečistenia by ste podlahu mali čistiť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Na optimálnu údržbu a dlhodobé zachovanie hodnoty vašej podlahy používajte výrobky od firmy CC-Dr. Schutz. Váš špecializovaný predajca vám poskytne príslušné prostriedky na údržbu.

Podbrobné informácie o čistení a údržbe nájdete v našej brožúre o údržbe alebo na internete na www.meister.com.

Dodržiavajte, prosím, pokyny na používanie uvedené na etiketách.

Pre pokládku na podlahy s teplovodným podlahovým kúrením dostanete od svojho špecializovaného predajcu osobitný návod na pokládku. O ďalších podrobnostiach vás bude informovať váš špecializovaný predajca.

Nie je vhodná na pokladanie vo vlhkých priestoroch (kúpeľňa, sauna apod.).