Doporučené lepidlá pre celoplošné lepenie MeisterDesign. pro

Celoplošné lepenie

Designová podlaha MeisterDesign.pro je určená pre celoplošné nalepenie. Pre pokládku designovej podlahy MeisterDesign. pro sú nutné remeselné schopnosti a znalosti.

Všeobecné upozornenia:
Podklad musí zodpovedať VOB DIN 18365, je potrebné sa riadiť platným návodom výrobcu a takktiež dodržiavať všeobecné pokyny a prípravné opatrenia.
MeisterWerke odporúča na celoplošné lepenie MeisterDesign. pro nízkoemisné lepidlá bez obsahu rozpúšťadiel  (s označením RAL – Modrý Anjel alebo EC1) na systémovo pripravený podklad.  Na dosiahnutie optimálneho prilepenia podlahy k podkladu je dôležité dodržať všetky návody a pokyny výrobcu lepidla pre postup a prípravu, spracovanie, množstvo nanášaného materiálu, dobu schnutia a pod.
Pri použití kontaktných alebo reakčných živičných lepidiel je nutné, aby boli od výrobcu vyslovene povolené.
Po vložení podlahy do lepidlového lôžka musí byť každý podlahový diel zatlačený pomocouotieracieho korku a zavalcovaný ťažkým valcom (min.50 kg) .

V prípade potreby ďaľších informácií sa spojte s technickým oddelením výrobcu lepidla.

Poznámka k lepidlám:
Doporučenie lepidiel je založené na obsiahlom výskume výrobcov lepidiel. Vzhľadom na rozdielne podmienky na miestach pokladania nie je možné odvodiť z našich informácií reklamačné nároky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie lepidla. Preto doporučujeme previesť pred pokládkou dostatočnú skúšku alebo konzultovať s technickým poradenským servisom výrobcu lepidla.

V princípe musí byť podklad pre prevádzanie následnej pokládky podlahových krytín a parketárske práce (podľa EN DIN 18365 a 18356) rovný, hladký, suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku. Zostatková vlhkosť podkladu  (u minerálnych podkladov max 2 % CM, resp. 1,8 % CM  pri podlahovom kúrení,  u anhydridového podkladu 0,5 % CM,
resp. 0,3 % CM pri podlahovom kúrení. Zostatková vlhkosť musí byť meraná vždy metodou CM.

Dodávateľ (realizátor pokládky) musí s pre daný úkon bežnou starostlivosťou, pri zohľadnení všeobecne uznávaných odborných zásad a úrovne techniky preveriť podklad, či je pripravený na pokládku.

Realizátor pokládky musí v prípade, že má podklad vady, alebo že má na základe konštrukcie podkladu obavy zo vzniku škôd, písomne zdokumentovať tieto „pochybnosti“, obzvlášť ak:

Podklad má väčšie nerovnosti
V podklade sú trhliny
Podklad nie je dostatočne suchý
Povrch podkladu nie je dostatočne pevný
Podklad je znečistený, napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farby
Je nesprávna výška povrchu podkladu vo vzťahu k výške nadväzujúcich častí stavby
Je nevhodná teplota podkladu
Je nevhodná klíma v miestnosti
Chýba protokol o nábehu podlahového kúrenia pri vykurovaných podlahových konštrukciách
Je požadované pevné uzavretie dilatačných špár v podklade
Chýba presah okrajových nastavovacích pásov
Chýbajú vyznačené  meracie miesta pri podlahových vykurovacích konštrukciách
Chýbajúci plán špár (ak je požadovaný)
lepidla na pro