Doporučené lepidlá pre celoplošné lepenie MeisterDesign. life

Celoplošné lepenie

Designová podlaha MeisterDesign.life môže byť položená buď plávajúcim spôsobom, alebo celoplošne nalepená.
Aj pri tomto spôsobe pokládky je potrebné sa riadiť pokynmi platnými pre pokládku podláh so zámkovým spojom a taktiež dodržiavať všeobecné pokyny a prípravné opatrenia.
MeisterWerke odporúča lepidlá rôznych výrobcov (viď. nižšie) zásadne neobsahujúce vodu a rozpúšťadlá.  Lepidlo by malo spĺňať normu DIN ISO 17178 pre tvrdé elastické popr. tvrdé podlahoviny.  Musia byť dodržané všetky návody a pokyny výrobcu lepidla pre prípravu podkladu.
V prípade potreby ďaľších informácií sa spojte s technickým oddelením výrobcu lepidla.

Poznámka k lepidlám:
Doporučenie lepidiel je založené na obsiahlom výskume výrobcov lepidiel. Vzhľadom na rozdielne podmienky na miestach pokladania nie je možné odvodiť z našich informácií reklamačné nároky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie lepidla. Preto doporučujeme previesť pred pokládkou dostatočnú skúšku alebo konzultovať s technickým poradenským servisom výrobcu lepidla.

Spôsob pokládky:
Každý podlahový diel jednotlivo zasuňte do čerstvého lepidlového lôžka. Nakoniec dobre zatlačte, aby sa spodná strana parkiet podľa možnosti celoplošne nalepila. Aby ste sa vyhli vzniku suchých miest je možné diely zaťažiť vhodným materiálom.
Musia byť dodržané všetky návody a pokyny výrobcu lepidla najmä čo sa týka času spracovania schnutia lepidla.
 V princípe musí byť podklad pre prevádzanie následnej pokládky podlahových krytín a parketárske práce (podľa EN DIN 18365 a 18356) rovný, hladký, suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku. Zostatková vlhkosť podkladu  (u minerálnych podkladov max 2 % CM, resp. 1,8 % CM  pri podlahovom kúrení,  u anhydridového podkladu 0,5 % CM,
resp. 0,3 % CM pri podlahovom kúrení. Zostatková vlhkosť musí byť meraná vždy metodou CM.

Dodávateľ (realizátor pokládky) musí s pre daný úkon bežnou starostlivosťou, pri zohľadnení všeobecne uznávaných odborných zásad a úrovne techniky preveriť podklad, či je pripravený na pokládku.

Realizátor pokládky musí v prípade, že má podklad vady, alebo že má na základe konštrukcie podkladu obavy zo vzniku škôd, písomne zdokumentovať tieto „pochybnosti“, obzvlášť ak:

Podklad má väčšie nerovnosti
V podklade sú trhliny
Podklad nie je dostatočne suchý
Povrch podkladu nie je dostatočne pevný
Podklad je znečistený, napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farby
Je nesprávna výška povrchu podkladu vo vzťahu k výške nadväzujúcich častí stavby
Je nevhodná teplota podkladu
Je nevhodná klíma v miestnosti
Chýba protokol o nábehu podlahového kúrenia pri vykurovaných podlahových konštrukciách
Je požadované pevné uzavretie dilatačných špár v podklade
Chýba presah okrajových nastavovacích pásov
Chýbajú vyznačené  meracie miesta pri podlahových vykurovacích konštrukciách
Chýbajúci plán špár (ak je požadovaný)
lepidla na life