Celoplošné lepenie MeisterDesign. pro

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01Návod na pokládku

Celoplošné lepenie designovej podlahy MeisterDesign. pro

Designová podlaha MeisterDesign. pro je určená na celoplošné nalepenie. Pre pokládku designovej podlahy MeisterDesign. pro sú nutné remeselné schopnosti a znalosti.

Všeobecné upozornenia:
Príprava povrchu musí byť vykonaná podľa VOB DIN 18365. Je potrebné sa riadiť návodom výrobcu a dodržiavať všeobecné pokyny a prípravné opatrenia uvedené v návodoch. Pokiaľ ide o rovinnosť podkladu odporúčame zohľadniť technické upozornenia Nr.02 Centrálna asociácia parketovej a podlahovej techniky / BEB.

MeisterWerke odporúča na celoplošné lepenie MeisterDesign. pro nízkoemisné lepidlá bez obsahu rozpúšťadiel (s označením RAL – Modrý Anjel alebo EC1) na systémovo pripravený podklad.
 
 
Na dosiahnutie optimálneho prilepenia podlahy k podkladu je dôležité dodržať všetky návody a pokyny výrobcu lepidla pre postup a prípravu, spracovanie, množstvo nanášaného materiálu, dobu schnutia a pod.
Pri použití kontaktných alebo reakčných živičných lepidiel je nutné, aby boli od výrobcu vyslovene povolené.
Po vložení podlahy do lepidlového lôžka musí byť každý podlahový diel zatlačený pomocouotieracieho korku a zavalcovaný ťažkým valcom (min.50 kg)

V prípade potreby ďaľších informácií sa spojte s technickým oddelením výrobcu lepidla.

Poznámka k lepidlám:
Doporučenie lepidiel je založené na obsiahlom výskume výrobcov lepidiel. Vzhľadom na rozdielne podmienky na miestach pokladania nie je možné odvodiť z našich informácií reklamačné nároky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie lepidla. Preto doporučujeme previesť pred pokládkou dostatočnú skúšku alebo konzultovať s technickým poradenským servisom výrobcu lepidla.
V princípe musí byť podklad pre prevádzanie následnej pokládky podlahových krytín a parketárske práce (podľa EN DIN 18365 a 18356) rovný, hladký, suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku.
Zostatková vlhkosť poteru meraná CM prístrojom: cementový poter: 2,0 CM % ( pri podlahovom kúrení 1,8 CM %), anhydritový poter: 0,5 CM % ( pri podlahovom kúrení 0,3 CM %)
( limitné hodnoty pre obsah vlhkosti platia tiež na rýchle cementové potery (SZE) a potery s prísadami do poteru (EZM) - list TKB 14.)

Zhotoviteľ podlahových / parketových prác je povinný skontrolovať, či je vhodný na prácu, ktorú ide vykonávať. Kontrola sa realizuje pri zohľadnení všeobecne uznávaných odborných zásad a súčasného stavu techniky a so zreteľom na VOB.
Realizátor pokládky musí v prípade, že má podklad vady, alebo že má na základe konštrukcie podkladu obavy zo vzniku škôd, písomne zdokumentovať tieto „pochybnosti“, obzvlášť ak: 

| podklad má väčšie nerovnosti

| v podklade sú trhliny

| podklad je nedostatočne suchý

| nedostatočný pevný povrch podkladu

| podklad je znečistený, napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farieb

| nesprávna výška povrchu vo vzťahu k výške nadväzujúcich častí stavby

| nevhodná teplota podkladu

| nevhodná klíma miestnosti

| chýba protokol o nábehu podlahového kúrenia pri vykurovaných podlahových konštrukciách

| je požadované pevné uzavretie dilatačných špár v podklade

| chýbajúci presah okrajových nastavovacích pásov

| chýba označenie meracích bodov pri podlahových vykurovaných konštrukciách

| chýbajúci plán špár (ak je to potrebné)
lepidla na pro

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.