Celoplošné lepenie MeisterDesign. life

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku

Celoplošné lepenie designovej podlahy MeisterDesign.life

Designovú podlahu MeisterDesign. life je možné alternatívne k plávajúcej pokládke aj celoplošne lepiť s doporučeným lepidlom.

Aj pri tomto spôsobe pokládky je potrebné sa riadiť pokynmi platnými pre pokládku podláh so zámkovým spojom a taktiež je potrebné dodržiavať všeobecné pokyny a prípravné opatrenia uvedené v návodoch. Pokiaľ ide o rovinnosť podkladu odporúčame zohľadniť technické upozornenia Nr.02 Centrálna asociácia parketovej a podlahovej techniky / BEB.

Spoločnosť MeisterWerke odporúča lepidlá rôznych výrobcov (viď. nižšie zoznam), neobsahujúce vodu a rozpúšťadlá. Lepidlo by malo spĺňať normu DIN ISO 17178 pre tvrdé elastické popr. tvrdé podlahoviny. Musia byť dodržané všetky návody a pokyny výrobcu lepidla pre prípravu podkladu.

V prípade potreby ďaľších informácií sa spojte s technickým oddelením výrobcu lepidla.
 

 

Poznámka k lepidlám:
Doporučenie lepidiel je založené na obsiahlom výskume výrobcov lepidiel. Vzhľadom na rozdielne podmienky na miestach pokladania nie je možné odvodiť z našich informácií reklamačné nároky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie lepidla. Preto doporučujeme previesť pred pokládkou dostatočnú skúšku alebo konzultovať s technickým poradenským servisom výrobcu lepidla.

Spôsob pokládky:
Každý podlahový diel podlahy jednotlivo zasuňte do čerstvého lepidlového lôžka. Nakoniec dobre zatlačte, aby sa spodná strana parkiet podľa možnosti celoplošne nalepila.
Aby sa zabránilo tvorbe dutých miest môžu sa lamely dodatočne zaťažiť vhodným materiálom. Je nutné dodržať všetky informácie od výrobcu lepidla, ako napr. časy tuhnutia alebo kladenia.

V princípe musí byť podklad pre prevádzanie následnej pokládky podlahových krytín a parketárske práce (podľa EN DIN 18365 a 18356) rovný, hladký, suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku.
Zostatková vlhkosť poteru meraná CM prístrojom: cementový poter: 2,0 CM % ( pri podlahovom kúrení 1,8 CM %), anhydritový poter: 0,5 CM % ( pri podlahovom kúrení 0,3 CM %)
( limitné hodnoty pre obsah vlhkosti platia tiež na rýchle cementové potery (SZE) a potery s prísadami do poteru (EZM) - list TKB 14.)

Zhotoviteľ podlahových / parketových prác je povinný skontrolovať, či je vhodný na prácu, ktorú ide vykonávať.

Kontrola sa realizuje pri zohľadnení všeobecne uznávaných odborných zásad a súčasného stavu techniky a so zreteľom na VOB.

 
Realizátor pokládky musí v prípade, že má podklad vady, alebo že má na základe konštrukcie podkladu obavy zo vzniku škôd, písomne zdokumentovať tieto „pochybnosti“, obzvlášť ak:

| podklad má väčšie nerovnosti 

| v podklade sú trhliny

| podklad je nedostatočne suchý

| nedostatočný pevný povrch podkladu

| podklad je znečistený,napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farieb

| nesprávna výška povrchu vo vzťahu k výške nadväzujúcich častí stavby

| nevhodná teplota podkladu 

| nevhodná klíma miestnosti

| chýba protokol o nábehu podlahového kúrenia pri vykurovaných podlahových konštrukciách

| je požadované pevné uzavretie dilatačných špár v podklade

| chýbajúci presah okrajových nastavovacích pásov

| chýba označenie meracích bodov pri podlahových vykurovaných konštrukciách

| chýbajúci plán špár (ak je to potrebné)
lepidla na life

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.