Podlahové kúrenie parkety MEISTER

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku:
Parkety MeisterParquet. longlife na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením

Celý sortiment parkiet MEISTER je vhodný na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.

Prosím, venujte pozornosť nasledovným pokynom:
Kolekcie PD 450, PD 400, PD 200, PS 500, PS 400, PS 300, PC 400 a PC 200 majú na podložke MEISTERSilence 25 DB odpor priepustnosti tepla 0,118 m2K / W. Podlahové kúrenie môže byť tiež z dôvodu prirodzeného pocitu tepla z podlahy v prechodných obdobiach v porovnaní s keramickými podlahami skôr vypnuté. Taktiež sa pri podlahách MEISTER na podlahovom kúrení dosiahne rovnomerná povrchová teplota.
Všetky druhy drevín sú vhodné na pokládku na teplovodné podlahové kúrenie - v dôsledku prirodzene podmienených silných vlastností dreva k napúčaniu a zosychaniu, môže dôjsť k tvoreniu škár. Najmä javor
a buk majú tendenciu k zvýšenému tvoreniu škár.
 
.
Podlahy nesmú byť prikryté žiadnou rohožou, ako napr. kobercom, behúňom, podložkou alebo iným prekrytím, pretože môžu spôsobiť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár.
Pri pokládke na teplovodné podlahové kúrenie v komerčných priestoroch doporučujeme inštaláciu fidbox® (merací prístroj Fa. floorprotector).


Prípravné opatrenia
Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov.

Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.

Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku
Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku) je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku parkiet MEISTER nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny.
Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%.
Limitné hodnoty pre obsah vlhkosti platia tiež pre rýchle cementové potery (SZE) a potery s prísadami do poteru (ECM) - údajový list TKB 14.

Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)
Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:

- poter s podlahovým kúrením musí byť
zahriaty po príslušnej dobe zretia podľa jeho konkrétneho údajového listu
- pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon
- priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení
- časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu
- parkety MEISTER sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 30 do max. 65 %
- po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)
- po položení parkiet MEISTER nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 29˚ C


Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)

 
parkety plavajucu
parkety lepenie

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.