Celoplošné lepenie parkiet MEISTER

Parkety MEISTER je možné alternatívne aj celoplošne lepiť (na podklad). 

Aj pri tomto spôsobe pokládky je potrebné sa riadiť pokynmi platnými pre pokládku podláh so spojmi Masterclic-Plus, Masterclic, Uniclic a taktiež použiť nástroje a náradie odporúčané týmito pokynmi (napr. hranol na dorážanie, pokladacie kliny a pod.).

Taktiež je potrebné dodržiavať všeobecné pokyny a prípravné opatrenia uvedené v návodoch pre pokládku podláh celoplošným lepením. 

MeisterWerke odporúča lepidlá UZIN-MK 92 S (2-K PUR) a UZIN-MK 250 (1-K STP) od UZIN Utz a.s. alebo rovnocenné, vodu neobsahujúce PUR lepidlá, pevné v šmyku, od iných výrobcov lepidiel. Ďalšie informácie obdržíte od technického servisu spoločnosti MeisterWerke, alebo priamo od výrobcu lepidla UZIN.

 

Všetky návody a podmienky výrobcu lepidla, ako napr. doby schnutia a pod. musia byť dodržané. Lepidlo musí byť nanesené celoplošne (nemôžu byť vynechané plochy). V princípe je potrebné pri tvorbe podkladu, resp. pri prípadnom použití rôznych poterov, tmelov, nivelačných hmôt a parketových lepidiel postupovať jednotným systémom so systémovo zhodnými materiálmi, nakoľko len požitím optimálne navzájom zosúladených postupov a materiálov je možné dosiahnuť vysokú spoľahlivosť podkladu pre pokládku a optimálne výsledky.   

 

Spôsob pokládky:

Každý podlahový diel parkiet MEISTER kolekcie PD 450, PD 400 Cottage, PD 200, PS 300, PC 400 Style, PC 350, PC 300 a PC 200 jednotlivo zasuňte do čerstvého lepidlového lôžka. Nakoniec dobre zatlačte, aby sa spodná strana parkiet podľa možnosti celoplošne nalepila. Pri kolekcii PD 550 musia byť podlahové diely navyše aj zaťažené.

V princípe musí byť podklad pre prevádzanie následnej pokládky podlahových krytín a parketárske práce (podľa EN DIN 18365 a 18356) rovný, hladký, suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku. Dodávateľ (realizátor pokládky) je povinný podklad skontrolovať, či je vhodný na prácu, ktorú ide vykonávať.

Dodávateľ (realizátor pokládky) musí s pre daný úkon  bežnou starostlivosťou,  pri zohľadnení všeobecne uznávaných odborných zásad a úrovne techniky preveriť podklad, či je pripravený na pokládku.

Realizátor pokládky musí v prípade, že má podklad vady, alebo že má na základe konštrukcie podkladu obavy zo vzniku škôd, písomne zdokumentovať tieto „pochybnosti“, obzvlášť ak:

Podklad má väčšie nerovnosti

V podklade sú trhliny

Podklad nie je dostatočne suchý

Povrch podkladu nie je dostatočne pevný

Podklad je znečistený, napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farby

Je nesprávna výška povrchu podkladu vo vzťahu k výške nadväzujúcich častí stavby

Je nevhodná teplota podkladu

Je nevhodná klíma v miestnosti

Chýba protokol o nábehu podlahového kúrenia pri vykurovaných podlahových konštrukciách

Je požadované pevné uzavretie dilatačných špár v podklade

Chýba presah okrajových nastavovacích pásov

Chýbajú vyznačené  meracie miesta pri podlahových vykurovacích konštrukciách

Chýbajúci plán špár (ak je požadovaný)  

Poznámka k lepidlu

Doporučenie lepidla je založené na obsiahlom výskume výrobcu lepidiel. Vzhľadom na rozdielne podmienky na miestach pokladania nie je možné odvodiť z našich informácií reklamačné nároky voči výrobcovi lepidla. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie lepidla. Preto doporučujeme previesť pred pokládkou vlastnú dostatočnú skúšku alebo konzultovať s technickým poradenským servisom výrobcu lepidla.

Fidbox®

Vlhkosť vzduchu a kolísanie teploty môžu ovplyvniť životnosť  a hodnotovú stabilitu podlahy. Preto doporučujeme použite fidbox®  (merací prístroj fy Floorprotector),  s dlhodobými dátovými záznamami teploty (°C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (%) v bezprostrednej blízkosti podlahy . V prípade vzniku škodového prípadu, je možné pomocou záznamov  rýchlo objasniť prečo došlo k škodám a tak sa vyhnúť zdĺhavém hľadaniu príčin ich vzniku. Ďalšie informácie obdržíte u MeisterWerken.